NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Ondernemingen minstens 20 werknemers


DE PRAKTISCHE UITVOERING VAN HET ONTHAAL VOOR ONDERNEMINGEN DIE TEN MINSTE 20 WERKNEMERS TEWERKSTELLEN


1) De duur van de onthaalperiode

 

De onthaalperiode begint vanaf de eerste contacten tussen de werkgever en de nieuwelingen.

 

Bij ondernemingen die ten minste 20 werknemers tewerkstellen, geldt een onthaalperiode van maximum 1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop de werknemer in dienst is getreden.

 

Het onthaal wordt onderverdeeld in 3 delen:

 • de aanwerving;
 • de eerste werkdag;
 • de eerste maand.

2) Te verstrekken inlichtingen

 

Enerzijds gaat het om inlichtingen m.b.t. het bevorderen van de integratie, de aanpassing en de ontplooiing van de nieuwe medewerkers.
Anderzijds betreft het inlichtingen omtrent de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werknemer, de bedrijvigheid en de structuur van de onderneming, de rol van de nieuwkomer binnen de organisatie en de collectieve betrekkingen die op het niveau van de onderneming en van de bedrijfstak zijn georganiseerd.

 

Deze inlichtingen worden schriftelijk verstrekt.

 

Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever reeds volgende inlichtingen verschaffen:

 • de aanwervingscriteria;
 • de testen en andere selectiemiddelen (ook de eventuele controle- en betwistingsmogelijkheden).

Gedurende de onthaalperiode ontvangen de nieuwelingen de volgende inlichtingen:

 • de regels die van toepassing zijn inzake bezoldiging, met name de berekeningswijze van het loon, de premies en de inhoudingen, de arbeidsduur en andere arbeidsvoorwaarden alsmede de van kracht zijnde bepalingen inzake sociale zekerheid, bovenwettelijke voordelen en sociale werken;
 • de getroffen maatregelen betreffende de arbeidsveiligheid en de gezondheid evenals de maatregelen die werden genomen tot voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • de sociale diensten, de geneeskundige diensten, de personeelsdiensten en de opleidings- en vervolmakingsdiensten die in de onderneming bestaan alsmede de regels in verband met de betrekkingen van deze diensten met het personeel;
 • de bedrijvigheid en de algemene structuur van de onderneming;
 • de rol van de werknemer binnen het kader van de bedrijvigheid van de onderneming, de kennis van de arbeidspost en van zijn omgeving alsmede de controle van de prestaties, de kwantiteit en de kwaliteit van zijn arbeid;
 • de maatregelen betreffende de toepassing van de wet op de uurkredieten;
 • de benaming van het paritair comité waarvan betrokkene afhangt, het bestaan van de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid en gezondheid en de syndicale afvaardiging; de namen en de aanduiding van de arbeidsposten van de werknemersvertegenwoordigers in de voornoemde organen.

De nieuwe werknemers ontvangen tevens een afschrift van het arbeidsreglement. De gegevens die reeds voorkomen in het arbeidsreglement moeten niet herhaald worden in de schriftelijke inlichtingen.

 

3) Wettelijk tijdschema m.b.t. de inlichtingen

 

a) Bij de aanwerving:

 • de voorwaarden inzake arbeid, bezoldiging, uurregeling en de wettelijke en CAO-normen die deze materies regelen;
  o datum, uur en plaats waar betrokkene zich de eerste dag moeten aanmelden evenals de identiteit van de persoon bij wie hij/zij  zich moet aanmelden;
 • de naam van de persoon (of personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor de coördinatie van de verschillende aspecten van het onthaal;
 • maatregelen met betrekking tot de bergplaats van de persoonlijke voorwerpen en vervoermiddelen;
 • de benaming van het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert.

b) Op de eerste dag:

 • het programma van de eerste dag, alsook de schikkingen betreffende het onthaal;
 • de beschrijving van de arbeid die betrokkene tijdens de eerste dagen zal te verrichten hebben en de moeilijkheden die daarmee gewoonlijk gepaard gaan;
 • de maatregelen op het gebied van de veiligheid en de gezondheid tijdens de eerste werkdagen, met inbegrip van de verzorging in spoedgevallen en de trajecten binnen de onderneming;
 • desgevallend de bijzondere maatregelen voor de mindervaliden, de gastarbeiders, de jeugdige werknemers en voor de werknemers die aan beroepsrisico's zijn blootgesteld.

c) In de loop van de eerste maand:


De resterende inlichtingen worden gegeven in de loop van de eerste maand. Bovendien zal een geleid bezoek aan de onderneming worden georganiseerd met uitzondering van de ondernemingen waar de structuur en de organisatie zulks niet toelaten.TIPS

 Maak verschil tussen een informatie- en een integratiefase


 Zorg ervoor dat de nieuwkomer niet overladen wordt met informatie

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Salsa Food Group

 

Elementen zoals een onthaalbrochure en een onthaalchecklist verbeteren het onthaal van een nieuwe medewerker aanzienlijk. Maar na de eerste dag met onthaalbrochure en onthaalchecklist stopt het onthaal van de nieuwe medewerker niet.

 

Na deze eerste dag begint het echte werk, namelijk de opleiding. Salsa Food Group stelt een opleidingsplan op voor nieuwkomers met algemene opleidingen rond veiligheid, hygiëne, kwaliteit, aangevuld met specifieke opleidingen per werkpost met de aan te leren deeltaken.

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Lantmannen - Unibake

 

Lantmannen-Unibake werkt niet seizoensgebonden, maar kent af en toe toch wel productiepieken. Bij afwezigheid van operatoren springen uitzendkrachten in.

 

De moeilijkheid is de variabiliteit in de contractduur (van 1 dag tot meerdere weken). Een goed onthaalbeleid en een training on-the-job zijn bijgevolg noodzakelijk.

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Lutosa

 

Het onthaal in het bedrijf gebeurt naargelang het type aanwerving: uitzendarbeid of vast contract.

 

Een bijzonderheid bij Lutosa: de kandidaat-tijdelijke krachten worden uitgenodigd voor een bezoek aan Lutosa (begeleid door hun uitzendkantoor). Zo kunnen ze de omgeving van hun eventuele toekomstige werk leren kennen.

 

Meer weten over het onthaalbeleid bij Lutosa?

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.