NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Ondernemingen minder dan 20 werknemers


DE PRAKTISCHE UITVOERING VAN HET ONTHAAL VOOR ONDERNEMINGEN DIE MINDER DAN 20 WERKNEMERS TEWERKSTELLEN


1) De duur van de onthaalperiode

Als er in deze ondernemingen geen sectorale CAO is die het onthaal regelt dan duurt de onthaalperiode 1 dag, namelijk de eerste werkdag.

 

2) Wettelijk tijdschema m.b.t. de inlichtingen

a) Voor de aanwerving:

 • de aanwervingscriteria;
 • de testen en andere selectiemiddelen (ook de eventuele controle- en betwistingsmogelijkheden).

b) Bij de aanwerving:

Op het ogenblik van de aanwerving, ontvangt de werknemer een afschrift van het arbeidsreglement, aangevuld met de volgende inlichtingen:

 • de regels die van toepassing zijn inzake bezoldiging, met name de berekeningswijze van het loon, de premies en de inhoudingen, de arbeidsduur en andere arbeidsvoorwaarden alsmede de van kracht zijnde bepalingen inzake sociale zekerheid, bovenwettelijke voordelen en sociale werken;
 • de getroffen maatregelen betreffende de arbeidsveiligheid en gezondheid evenals de maatregelen die werden genomen tot voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • de rol van de werknemer binnen het kader van de activiteiten van de onderneming;
 • de maatregelen betreffende de toepassing van de wet op uurkredieten;
 • de benaming van het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert.

c) Op de eerste dag:

De eerste dag van indiensttreding ontvangt de werknemer een geschreven document, ondertekend door de werkgever, met de volgende inlichtingen:

 • het bedrag van zijn loon;
 • de beschrijving van de arbeid die hij zal verrichten;
 • de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid die in de onderneming bestaan;
 • de specifieke maatregelen voor de werknemers die aan beroepsrisico's zijn blootgesteld.


TIPS

 Maak verschil tussen een informatie- en een integratiefase

 

 Zorg ervoor dat de nieuwkomer niet overladen wordt met informatie

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Materne

 

Het onthaal bij Materne verloopt bijzonder verzorgd: elke uitzendkracht die meerdere weken blijft, wordt individueel door een HR-medewerkster ontvangen en krijgt een onthaalbrochure die ze samen doornemen en toelichten.


Zodra de uitzendkracht naar de kleedruimtes gaat om aan het werk te gaan, wordt hij opnieuw onthaald door een medewerkster die uitlegt waar zijn kleedkamer is, waar de veiligheidsuitrusting ligt, ...

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.